Agenda d'esdeveniments d'Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà. | Hora Nova

Avís Legal

Benvingut a la pàgina web de NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL, allotjada sota la URL http: www.horanova.cat (en endavant, la “Pàgina web”).
A continuació, li exposem els termes i condicions d’ús de la Pàgina web que han de seguir els usuaris de la mateixa. La navegació a través d’aquesta Pàgina web li confereix la condició d’usuari de la mateixa. És per això que li aconsellem una atenta lectura per a procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a la aquí prevista queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats enfront del seu titular.

 

1. Dades identificatives
En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 del 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL és la propietària de la Pàgina web. La informació i continguts que es recullen en la mateixa són propietat de NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per a ús diferent del aquí previst queda totalment prohibit.
NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL és una empresa inscrita al Registre Mercantil de Girona VOLUM 1903 SECCIÓ 8 INSCRIPCIÓ 8 LLIBRE 0 FULL GI-31.758 FOLI 219 NIF: B17736448

2. Condicions d’accés, utilització i funcionament de la pàgina web
L’accés a la Pàgina web és lliure excepte per aquells apartats per als quals s’exigeixi un “password” o contrasenya d’accés, que serà atorgat per NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL a aquelles persones que lliurement decideixin registrar-se com usuari autoritzat i es trobin interessades en la contractació dels serveis oferts en aquesta Pàgina web, de conformitat amb el que disposa el punt següent del present Avís Legal. Queda terminantment prohibit l’ús de contrasenyes i dades d’identificació de tercers, amb independència de la manera mitjançant el qual s’hagin obtingut les dades i contrasenyes. El registre com a usuari autoritzat per a la utilització de la Pàgina web és gratuït.
Com a usuari de la Pàgina web ha de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL.
Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la Pàgina web, així com intervingui o provoqui alteracions en el correu electrònic, reservant-se NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL el dret a excloure l’accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.
En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la nostra Pàgina web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés de la mateixa. En la mesura que això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baix trànsit, sense perjudici de la facultat discrecional de NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL per dur-lo a terme en qualsevol moment.

3. Ús de contrasenyes
L’accés a la totalitat de la informació de la Pàgina web exigeix el registre previ per part de l’usuari a través del formulari de registre disponible. Un cop registrat, l’usuari disposarà d’un nom d’usuari o “login” i d’una contrasenya, els quals conformen la clau d’accés que li permetrà ser identificat com a usuari registrat i autoritzat per accedir a la informació confidencial relativa a l’àrea privada de la Pàgina web. Per efectuar el registre com a usuari de la nostra Pàgina web, cal omplir el formulari creat ad hoc. Si l’usuari decideix no facilitar les dades sol·licitades per a l’esmentat registre, NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL no podrà concedir a l’usuari web la condició d’usuari registrat.
Per registrar-se a la nostra Pàgina web, l’interessat ha de ser major d’edat. NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL pot requerir a l’usuari l’acreditació mitjançant document públic d’aquesta circumstància en qualsevol moment de la relació.
Les contrasenyes que siguin facilitades per NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL per l’accés a la present Pàgina web han de ser guardades per l’usuari de la Pàgina web amb la màxima diligència i responsabilitat, a l’efecte d’evitar que aquesta contrasenya pogués caure en mans d’un tercer, sent aquestes contrasenyes confidencials a tots els efectes.
Si l’usuari tingués alguna sospita que les contrasenyes facilitades per part de NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL haguessin pogut caure en mans d’un tercer no autoritzat per al seu ús, ho haurà de notificar urgentment a NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL perquè aquesta pugui procedir a la seva modificació.

4. Enllaços
En el cas que en la present Pàgina web es disposessin enllaços o ‘hipervincles’ cap a altres llocs d’Internet, NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests ‘hipervincles’ o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Propietat industrial i intel·lectual
Tots els continguts de la present Pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL o han estat cedides a aquesta per al seu ús. L’ús de la present Pàgina web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap mena ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i/o industrial.
Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la Pàgina web.
NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL fa expressa reserva davant els usuaris i altres tercers de l’exercici de totes les accions emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. Dades de caràcter personal. Política de Privacitat
Política de privacitat:
En compliment del que preveu l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que es recullen directament a l’usuari a través dels diferents recursos disponibles en aquest lloc web seran tractades de manera confidencial i no seran cedides a tercers, quedant incorporades al fitxer “CONTACTES WEB” del que és responsable NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL, amb la finalitat de la seva gestió administrativa i comercial, tractament que vostè expressament autoritza. Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL mitjançant un escrit dirigit a horanova@horanova.cat
La navegació d’un usuari per la nostra Pàgina web es porta a terme de manera totalment anònima, excepte per a aquells apartats als quals l’usuari accedeix des de l’àrea de clients previ requeriment de la seva identificació mitjançant el seu nom d’usuari i contrasenya. No recopilem dades de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa.
L’usuari declara sota la seva responsabilitat que les dades que facilita NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL són certes, correctes i que pertanyen a la seva persona. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que aquesta informació puga causar serà responsabilitat dels usuaris.
Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment amb la legislació aplicable de protecció de dades de caràcter personal per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.
NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL es reserva el dret a modificar la present política de privacitat sense necessitat de notificació prèvia als usuaris de la pàgina web. Aquests canvis seran oportunament publicats en aquesta Pàgina web, essent obligació de l’usuari la comprovació i/o revisió en cada moment de la política de privacitat.
Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, si s’escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant una petició a NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL, escrivint a la següent adreça de correu electrònic horanova@horanova.cat

7. Legislació i jurisdicció aplicable
Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la present Pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

 

Copyright © NOVES EDICIONS ALT EMPORDANESES SL, Av. Salvador Dalí núm 64 – 17600 FIGUERES